Prawo i gospodarka

Prawo działalności gospodarczej – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

Prawo działalności gospodarczej – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy doczekali się nowego projektu ustawy: Prawo działalności gospodarczej. Ma ona pełnić funkcję gwaranta podstawowych praw właścicieli firm.

Projekt ustawy po zmianach ma poprawić funkcjonowanie pojęcia wolności gospodarczej i wprowadzić ułatwienia dla przedsiębiorców.
Jedną ze zmian jest modyfikacja definicji działalności gospodarczej. W nowym projekcie znajdzie się zapis, że działalność gospodarcza jest stałą dziedziną zarobkową lub mającą inny cel gospodarczy, wykonywaną na własne ryzyko w sposób trwale zorganizowany i ciągły. Jest to odpowiedź ustawodawców na potrzeby aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju.

Nową zasadą będzie też ta, która mówi, że przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności może podejmować się wykonywania różnych czynności, które nie są wyraźnie zabronione przepisami prawa. Ma to uchronić właścicieli firm przed organami administracji publicznej, które w nieuzasadniony sposób potrafiły kwestionować działania biznesowe przedsiębiorców. Projekt wprowadza także regułę, że w przypadku niejasnych przepisów, które budzą wątpliwości podczas ich interpretacji, organy administracji publicznej nie będą mogły rozstrzygać ich na niekorzyść przedsiębiorcy.

I odwrotnie, jeśli zaistnieją okoliczności, budzące wątpliwości w przypadku działań przedsiębiorcy, organy administracji publicznej będą musiały rozstrzygać te kwestie na korzyść przedsiębiorcy. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy będzie zagwarantowana dodatkowym zapisem, zakładającym uczciwość właściciela firmy oraz poszanowanie przez niego dobrych obyczajów.

Przydatnym dla wszystkich przedsiębiorców, którzy borykają się z przeciągającymi się sprawami urzędowymi, będzie nowa zasada, w myśl której organy administracji publicznej nie będą mogły żądać od przedsiębiorców przedłożenia informacji lub dokumentów, jeżeli będą mogły samodzielnie uzyskać je od innego organu administracji publicznej. Przepis ten wpłynie na czas załatwiania spraw urzędowych oraz ich koszt.

Wydłużony zostanie także okres zawieszenie działalności gospodarczej z 24 do 36 miesięcy. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca nie złoży w ustawowym terminie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej będzie to skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru.

Nowy projekt ustawy bardziej szczegółowo niż poprzedni zajmuje się także przepisem o niedyskryminacji, wolności i równości w prowadzeniu działalności gospodarczej. Uzupełniony przepis będzie stanowił, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na warunkach określonych przepisami prawa i z zachowaniem zasady równego traktowania.

Z całą pewnością nowy projekt zakłada większą przychylność dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadza kilka ułatwień i doprecyzowuje niektóre kwestie. Może to być początek, sprzyjających rozwoju biznesów w Polsce, zmian.